داستان آهوی گردن دراز

داستان آهوی گردن دراز

در سرزمینی دور، در دشتی بزرگ و زیبا، آهوهای فراوانی زندگی می کردند و هر سال با تولد بچه آهوها، تعداد آنها بیشتر هم می شد. یک سال، بچه آهویی به دنیا آمد که گردن درازی داشت. این خبر بسرعت در سرتاسر دشت پیچید و همه آهوها برای تماشای او دسته دسته می آمدند و به گردن دراز او خندیده و او را مسخره می کردند. سرانجام، آهوی گردن دراز را از میان خود راندند. اما مدتی بعد، خشکسالی فرا رسید و…


Follow