ایران

ایران

زیبایی ای ایران
زیبا زیبا زیبایی, ای ایران
میهن خوب مایی , ای ایران
هم کوه و جنگل داری, هم دریا
هم باغ و بستان داری, هم صحرا
من یک دنیا خاکت را, دوست دارم
من این خاک پاکت را, دوست دارم
هر جای تو قشنگ است, سر تا سر
تو مهربان با مایی , چون مادر


Follow