ویدئوی زیر ، تاثیر ورزش بر فعالیت مغز را بیان میکند .
زبان ویدئو انگلیسی می‌باشد .

Follow